Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων μετά την ισχύ της, θα υποχρεώνει όλα τα κτίρια να υπαχθούν σε αυτήν, θέτοντας χρονικά και διαδικαστικά περιθώρια βάσει των Άρθρων 52-61 του Ν. 4495/2017.

Προς το παρόν, στο Άρθρο 62 αναφέρεται ότι αναστέλλεται η ισχύς των παραπάνω άρθρων και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σε ισχύ από τις 31/10/2020).

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων είναι να καταγράφει και να αποτυπώνει τη πραγματική κατάσταση τους, αρχειοθετώντας τις οικοδομικές άδειες, τις μελέτες με τα σχέδια τους και να παρακολουθεί/καταγράφει οποιαδήποτε μεταβολή υφίσταται κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η υποβολή της ταυτότητας είναι υποχρεωτική κατά τη μεταβίβαση ενός κτιρίου η μιας αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλων ταυτότητας, συλλέγοντας όλα τα στοιχεία του ακινήτου, την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας (κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας) και την ενημέρωση της ύστερα από οποιαδήποτε μεταβολή του ακινήτου (περιπτώσεις έκδοσης Ο. Α. ή Ε.Ε.Μ.Κ.).

ν. 4495-17