Στατική Επάρκεια Κτιρίων

Σύμφωνα με το Ν. 4495/17 η Μελέτη Στατικής Επάρκειας αποτελεί το στατικό έλεγχο των πολεοδομικών παραβάσεων των κτιρίων, ελέγχοντας την κατάσταση του φέρων οργανισμού της αυθαίρετης κατασκευής αλλά και τις πιθανές επεμβάσεις ενίσχυσης που απαιτούνται.

Η Μελέτη Στατικής Επάρκειας εξαιρείται των δικαιολογητικών τακτοποίησης όταν οι αυθαίρετες κατασκευές α) ολοκληρώθηκαν προ της 09/06/1975 σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας, β) υφίστανται προ της 01/01/1983, γ) αποτελούν μικρές παραβάσεις (στέγαστρα, θερμομόνωση κ.λπ.) και δ) είναι κατηγορίας σπουδαιότητας Σ1 βάση του ΕΑΚ (αποθήκες, στάβλοι, υπόστεγα κ.λπ.).

Το γραφείο μας σε περίπτωση απαραίτητης εκπόνησης της μελέτης στατικής επάρκειας, αναλαμβάνει την λεπτομερή αποτύπωση του κτιρίου, τη μοντελοποίηση του, τον έλεγχο της επάρκειας του Φ.Ο. και την καταγραφή πιθανών επεμβάσεων ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.

Το γραφείο διαθέτει το απαραίτητο στατικό λογισμικό για το στατικό έλεγχο του κτιρίου και τη δυνατότητα ανάληψης των εργασιών των επεμβάσεων στατικής ενίσχυσης.

Στόχος του γραφείου είναι η διατήρηση της ασφάλειας των ανθρώπων εντός των κτιρίων αλλά και αύξηση ζωής των κατασκευών.

ΥΑ 19409-1507 11-05-18 Μελέτες Σ. Ε.