Ε.Ε.Μ.Κ. (Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη πλήρη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’, ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ του Ν. 4495/17. Η εκπόνηση των Αδειών Δόμησης συνοδεύονται από τις απαραίτητες μελέτες με τα τεχνικά σχέδια τους, όπως ακριβώς προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις και του κανονισμούς.

Η έκδοση της Οικοδομικής Άδειας είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής, προσθήκης σε υφιστάμενη κατασκευή, κατεδαφίσεις κ.λπ.

Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, την εκπόνηση φάκελου υγείας και ασφάλειας και την επίβλεψη του έργου. Η Ε.Ε.Μ.Κ. αποτελεί μια διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών μικρότερης εμβέλειας (ανακαινίσεις, θερμομονώσεις, τοπικές επισκευές, χρήση ικριωμάτων κ.λπ.) με ένα προϋπολογισμό έως 25.000 €.