Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η έκδοση βεβαίωσης Μη Αυθαιρεσιών είναι υποχρεωτική βάσει του Άρθρου 82 του Ν. 4495/17, σε όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης και σύστασης εμπράγματου δικαιώματος ακινήτων. Απαγορεύεται η έκδοση της βεβαίωσης σε περιπτώσεις ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και πολεοδομικών παραβάσεων καθιστώντας αδύνατη τη μεταβίβασή και την εκμετάλλευσή τους.

Σύμφωνα με το Ν. 4495/17, απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή μεταβίβασης (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) αλλά και η ενοικίαση (πλέον) ακινήτων που φέρουν αυθαίρετες κατασκευές. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων (κυριότητας, επικαρπίας, δουλείας, υποθήκης, οριζόντιας & κάθετης ιδιοκτησίας κ.λπ.).

Κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου των εγκεκριμένων σχεδίων της άδειας συγκρίνοντάς τα με την υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαιώσεων Μη Αυθαιρεσιών δηλώνοντας και βεβαιώνοντας με πλήρη ευθύνη ένα εκ των τριών επιλογών, ότι α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, β) στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις και γ) ότι στο ακίνητο υπάρχουν αυθαιρεσίες που δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις του Άρθρου 89.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσης Γης βάσει του ΠΔ/23-2-87 και την Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 2 άρθρο του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/03.02.89). Οι ανωτέρω βεβαιώσεις απαιτούνται για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών (ιατρεία, οδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακεία κ.λπ.).

ν. 4495-17