Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Παροχές Προγράμματος Εξοικονομώ

Επιχορήγηση έως 70% επεμβάσεων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομές (κατοικίες), οδηγώντας στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και την άμεση μείωση της κατανάλωσης της (μείωση κατανάλωσης ρεύματος, αερίου, πετρελαίου κ.λπ.), στην εσωτερική ποιότητα διαβίωσης και θερμικής άνεσης των κατοίκων, καθώς και στην αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία και προετοιμασία ένταξης Κατοικιών στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκων ΙΙ» προσφέροντας υπηρεσίες όπως τον υποχρεωτικό προ-έλεγχο μη αυθαιρεσιών της κατοικίας και την τακτοποίηση της σε περίπτωση ύπαρξης αυτών, υπηρεσίες σύμβουλο έργου με την αρμοδιότητα της συλλογής και κατάθεσης δικαιολογητικών και χειρισμού του ηλεκτρονικού συστήματος (παρακολούθηση της αίτησης έως την ολοκλήρωση του έργου), την εκπόνηση των 2 ενεργειακών επιθεωρήσεων και την ολοκλήρωση των επεμβάσεων (εργασίες θερμομόνωσης, Κουφώματα, Συστήματα Θέρμανσης κ.λπ.).

 

Επιλέξιμες Κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας μιας ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ είναι τα παρακάτω:

 

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα (δηλ. έχει κατασκευαστεί με έκδοση Οικοδομικής Άδειας και δεν έχει αυθαιρεσίες). Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας (προς ρύθμιση αυθαιρέτου), θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

 

Διαδικασία & Ενέργειες Ένταξης στο Πρόγραμμα

Στην προετοιμασία των δικαιολογητικών θα πρέπει να εξασφαλίζονται:

Προς οριστική υποβολή της αρχικής αίτησης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει τους κωδικούς του taxis-net (υποχρεωτικά), να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης του Ε1 και του Ε9 (θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης). Στο Ε1 και το Ε9 θα πρέπει να αναγράφεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου (υποχρεωτικά). Αρχικά, υποβάλλονται το εκκαθαριστικό σημείωμα, το έγγραφο Ε9, η Οικοδομική Άδεια σφραγισμένη από μηχανικό (εφόσον δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες) ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και το πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ) όπου θα καθορίζει τις εργασίες των ενεργειακών επεμβάσεων με έναν αρχικό προϋπολογισμό αυτών. Το εκκαθαριστικό σημείωμα αποτελεί απόδειξη για την επιλογή της εισοδηματικής κατηγορίας του πολίτη, ενώ το Ε9 θα πρέπει να έχει τα ίδια στοιχεία με την Οικοδομική Άδεια ή το νομιμοποιητικό έγγραφο.

Το Πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό καθορίζει τα ευπαθή ενεργειακά σημεία της κατοικίας και ο ενεργειακός επιθεωρητής καθορίζει τις κατάλληλες ενεργειακές επεμβάσεις οι οποίες αναβαθμίζουν την κατοικία ενεργειακά. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θέτει τις απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Η έκδοση του Α’ Π.Ε.Α. συνιστά εκκίνηση εργασιών με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατάταξης του ακινήτου. Ωστόσο, δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

Ποιοι Έχουν Δικαίωμα Ένταξης στο Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 • έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω Πίνακα

 

**Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 

Ανάλυση του Παραπάνω Πίνακα σχετικά με τα Εισοδήματα

Οι ωφελούμενοι, εντάσσονται εισοδηματικά σε επτά κατηγορίες, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα το οποίο δεν ξεπερνά τις 20.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 60% , επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

2η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 10.000 € έως 15.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 25.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 50%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

3η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 15.001€ έως 20.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 25.001€ έως 30.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 40%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

4η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 20.001€ έως 25.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 30.001€ έως 35.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 70%.

5η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 25.001€ έως 30.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 35.001€ έως 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 30%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

6η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 30.001€ έως 35.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 40.001€ έως 45.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 25%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με αύξηση επιχορήγησης 5% ανά εξαρτώμενο τέκνο, με μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης το 50%.

7η Κατηγορία: Ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 35.001€ έως 40.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 45.001€ έως 50.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιχορήγηση ύψους 0%.

 

Εργασίες που Καλύπτονται από το Πρόγραμμα

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θέρμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).
 2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης. Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.
 3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: – Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.).

 

– Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

 

 1. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αρχική Υποβολής Αίτησης:

 • Οικοδομική Άδεια ή Νομιμοποιητικό Έγγραφο
 • 1ο ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
 • Ε9 (να αναγράφεται η παροχή ρεύματος του ακινήτου)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Ε1 (να αναγράφεται η παροχή ρεύματος του ακινήτου)
 • Λογαριασμός ΔΕΗ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την αυτοψία των Κατοικιών & την Έκδοση των Ενεργειακών Πιστοποιητικών:

1) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (θα προκύπτουν όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιαδήποτε μορφή κυριότητας και θα προκύπτει η χρήση των χώρων & του παταριού)

2) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ

3) Αρχιτεκτονικά Σχέδια (Κάτοψη)

4) Τοπογραφικό Διάγραμμα (όχι πάντα)

5) Αντίγραφο Στελέχους Οικοδομικής Άδειας

6) Στοιχεία Κτηματολογίου του Ακινήτου (αριθμός ΚΑΕΚ)

7) δηλώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»

pdf

KENAK 2017, ΦΕΚ 2367, 178581-17

pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπληρώστε την φόρμα και θα σας καλέσουμε εμείς!

*Όνοματεπώνυμο

*E-mail

*Τηλέφωνο