Ενεργειακές Μελέτες

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (ΔΕΠΕΑ 178581 ΦΕΚ 2367 12-7-2017) και το Άρθρο 10 του Ν. 3661/2008, κάθε οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου ή ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου, χορηγείται μόνο μετά την υποβολή στην αρμόδια πολεοδομία της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) του κτιρίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 49, Παρ. 1 του Νόμου 4409/16, Ριζική Ανακαίνιση νοείται κάθε δομική και ΗΜ εργασία της οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (της κατασκευής).

Το γραφείο μας, έχοντας στη διάθεσή του το απαραίτητο υπολογιστικό λογισμικό, αναλαμβάνει την σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης κάθε κτιριακού έργου. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της θερμομονωτικής επάρκειας και της επιλογής των κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τους.