Μελέτες Πυρασφάλειας

Η σύνταξη της μελέτης πυρασφάλειας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση των κτιρίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την έκδοση Οικοδομικής Άδειας απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας, ενώ όπου απαιτούνται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, τότε συντάσσεται και Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη Παθητικής & Ενεργητικής Μελέτης Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας κτιρίων, με γνώμονα την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, τη καθυστέρηση εξάπλωσης της πυρκαγιάς μέσω των δομικών στοιχείων, την εξασφάλιση οδεύσεων διαφυγής, τη δημιουργία πυροδιαμερισμάτων σε κάθε όροφο, την επιλογή των κατάλληλων υλικών και τη τοποθέτηση ΗΜ συστημάτων πυρανίχνευσης κ.λπ. (Π.Δ. 41/2018 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων).