Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του οικοπέδου ή γηπέδου στο χώρο της επικράτειας, με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη Τοπογραφική Μελέτη τεκμηριώνοντας το Εμβαδό του οικοπέδου, τις διαστάσεις του, τη θέση των κτιρίων που μπορεί να υπάρχουν σε αυτό και την επιτρεπόμενη δόμηση του.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων τόσο εντός σχεδίου όσο και εκτός σχεδίου πόλεως, διαθέτοντας συνεργάτες με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό Γεωδαιτικών Δεικτών (GPS). Συντάσσουμε Τοπογραφικά Διαγράμματα σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων, έκδοσης οικοδομικών αδειών, τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, πράξεις χαρακτηρισμού δασαρχείου, διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, ενστάσεις κτηματολογίου και προσκυρώσεις.