Ενεργειακές Μελέτες

Ενεργειακές Μελέτες

Σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (ΔΕΠΕΑ 178581 ΦΕΚ 2367 12-7-2017) και το Άρθρο 10 του Ν. 3661/2008, κάθε οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου ή ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου, χορηγείται μόνο μετά την υποβολή στην αρμόδια πολεοδομία της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) του κτιρίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 49, Παρ. 1 του Νόμου 4409/16, Ριζική Ανακαίνιση νοείται κάθε δομική και ηλεκτρομηχανολογική παρέμβαση, της οποίας το συνολικό κόστος υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (της κατασκευής). 

Επικοινωνία


Εκάβης 1, Θεσσαλονίκη, 54641


2311 295959


[email protected]


69 42638151


Δευτ- Σαβ 8.00 - 20.00

Το γραφείο μας, έχοντας στη διάθεσή του το απαραίτητο υπολογιστικό λογισμικό, αναλαμβάνει την σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης κάθε κτιριακού έργου. Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της θερμομονωτικής επάρκειας και της επιλογής των κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τους.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η έκδοση των ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις αγοροπωλησίες και στις μισθώσεις ακινήτων κύριας χρήσης (όχι βοηθητικής). Το ΠΕΑ είναι απαραίτητο σε ακίνητα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» και σε περιπτώσεις ριζικών ανακαινισμένων κτιρίων. Μετά την ισχύ της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων (ΦΕΚ 167Α) το ΠΕΑ θα είναι απαραίτητο δικαιολογητικό σε όλες τις περιπτώσεις ακινήτων που θα εντάσσονται σε αυτήν.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία Επιθεώρησης ξεκινώντας με τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών (σε περίπτωση που δεν δοθούν από τον ιδιοκτήτη), τις μετρήσεις επί του ακινήτου, τους υπολογισμούς στο ειδικό λογισμικό του ΤΕΕ Κ.Εν.Α.Κ., την υποβολή στη βάση του ΥΠΕΚΑ και την έκδοση του ΠΕΑ.

Το ΠΕΑ έχει ισχύ 10 χρόνων, εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν μεταβληθεί η ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου μετά από παρέμβαση (π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης ή προσθήκη / αλλαγή κάποιας Η/Μ εγκατάστασης) και δεν υπάρχει αλλαγή χρήσης των χώρων του (π.χ. αλλαγή από κύριους σε βοηθητικούς χώρους ή επαγγελματικούς χώρους κλπ.).

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης του ΠΕΑ είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

 1. εξασφάλιση πρόσβασης στον χώρο επιθεώρησης: ο ιδιοκτήτης του προς επιθεώρηση κτιρίου ή τμήματος κτιρίου θα πρέπει να εξασφαλίσει στον ενεργειακό επιθεωρητή την πρόσβαση σε όλους τους χώρους, τόσο τους κύριους όσο και τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. λεβητοστάσιο, δώμα).
 2. Χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων από τον ιδιοκτήτη προς τον ενεργειακό επιθεωρητή: Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (θα προκύπτουν όλοι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιαδήποτε μορφή κυριότητας και θα πρέπει να δηλωθούν αν και στο ΠΕΑ θα φαίνεται ο πρώτος από αυτούς):
 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ
 • Αρχιτεκτονική κάτοψη (διαφορετικά σκαρίφημα από των επιθεωρητή)
 • Τοπογραφικό (διαφορετικά σκαρίφημα από τον επιθεωρητή)
 • Αριθμός οικοδομικής άδειας (για κτίρια με άδεια μετά τις 14/03/1983 είναι υποχρεωτικός ο αριθμός)
 • Στοιχεία κτηματολογίου του ακινήτου (αριθμός ΚΑΕΚ)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα ή δελτίο ελέγχου καυστήρα (στην περίπτωση κεντρικού συστήματος θέρμανσης στο κτίριο)
 • Δηλώσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαιρέτων (αν υπάρχουν)
 • Μελέτη (σχέδια) Η/Μ εγκαταστάσεων (αν υπάρχουν)
 • Τιμολόγια και δελτία αποστολής τοποθέτησης θερμομόνωσης (υλικά) (ανυπάρχουν)
 • Τιμολόγια και δελτία αποστολής τοποθέτησης κουφωμάτων (αν υπάρχουν)

 

Εγχειρίδια (manuals) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (π.χ. λέβητα,κλιματιστικά)